همایون شجریان بنام عاشقی
سنتی ایرانی

همایون شجریان بنام عاشقی

متن آهنگ جدید همایون شجریان بنام عاشقی: من بر آن سرم که سر برآورم برون به من بگو که چون عاشقی به رفتن است بگو که ره کجاست گریزم از سکون بی تو خان آخرین چگونه بگذرد با تو دل مرا به شهر تازه میبرد روزی...
Read More